Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 248

Zaproszenie

06.06.2016

REGULAMIN

I BIEG PAMIĘCI DYWIZJONU 303

 

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy I Biegu Pamięci Dywizjonu 303 zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś. Patronat Biegu objął Wójt Gminy Borki Radosław Sałata.

I. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja Gminy Borki jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.

4.Uczczenie pamięci żołnierzy walczących podczas II wojny światowej w szeregach sił powietrznych Wielkiej Brytanii w dywizjonie 303 a w szczególności płk. Pil. Zdzisława Krasnodębskiego.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 3 lipca 2016 r. w Starej Wsi.

2. Długość trasy: krótka – 3.303 km, długa – 11,303 km, rajd Nordick Walking 5,303 km, do wyboru przez Uczestnika. Osoby chętne mogą brać udział w obu biegach.

3. Szczegółowa trasa biegu dostępna jest na stronie internetowej:  www.borkiradzynskie.pl , https://www.facebook.com/events/117755311973420/

4. Bieg na dystansie 3,303 km wystartuje o godz. 10:00. Bieg Rajdu Nordick Walking na dystansie 5,303km wystartuje o godz. 10.10. Start biegu na dystansie 11,303 km nastąpi
o godz. 11.00

5. Start i meta biegu zlokalizowana będzie  na Stadionie Sportowym w Starej Wsi.

6. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

7. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników  obowiązuje limit czasu wynoszący:

- trasa 3,303 km – 30 min,

- trasa Rajdu Nordick Walking – 50 min

- trasa 11,303 km – 1:40 min

 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W biegu na dystansie 3,303 km oraz NW 5,303 km,  może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu  imprezy ukończyła 13 lat natomiast w biegu na dystansie 11,303 km – 16 lat.

2. Zapisy osób chętnych będą prowadzone:

- drogą mailową NWS.Stowarzyszenie@wp.pl

- telefonicznie: Wojciech Sikora 695169468

- w dniu biegów w Biurze Zawodów

3. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów –
w dniu imprezy ( 3 lipca 2016). Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia oraz potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej.

4. Warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  do  biegu  będzie  własnoręczne  podpisanie  Oświadczenia  o  braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne na stronie www.borkiradzynskie.pl, https://www.facebook.com/events/117755311973420/ albo przedstawienie podczas weryfikacji  zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  w  biegu  oraz  stosowanie  się  do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie musi podpisać prawny opiekun.

5. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

6. Wszystkie  osoby uczestniczące  w  biegu  zobowiązane  są  do  przestrzegania  na  drogach  publicznych  zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

7. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

V. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

DYSTANS 3,303 km kategoria OPEN

- męska

- żeńska

- najszybszy mieszkaniec gminy Borki

- najszybsza mieszkanka gminy Borki

- kat. 50+ mężczyźni

- kat. 50+ kobiety

DYSTANS 11,303 km kategoria OPEN:

- męska

- żeńska

- najszybszy mieszkaniec gminy Borki

- najszybsza mieszkanka gminy Borki

- kat. 50+ mężczyźni

- kat. 50+ kobiety

 

 

DYSTANS NW 5,303 km kategoria OPEN:

- męska

- żeńska

- najszybszy mieszkaniec gminy Borki

- najszybsza mieszkanka gminy Borki

- kat. 50+ mężczyźni

- kat. 50+ kobiety

 


VI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma pakiet startowy:

W skład pakietu startowego wchodzi:

- elektroniczny pomiar czasu

- medal pamiątkowy na mecie

- koszulka startowa

- napój izotoniczny na mecie

- woda na trasie

- posiłek regeneracyjny po biegu

Odbiór pakietów w Biurze Zawodów czynnego od godz. 8.30 do 10.30

 Zdobywca 1 miejsca w każdej otrzyma puchar oraz nagrodę rzeczową.

Zwycięzcy w kategorii 50+ mężczyźni i kobiety otrzymują puchar

 

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej

Opłata wpisowa wynosi:

- do 28 czerwca 2015r. – Trasa 3,303 km – 15 zł,

                                       - Trasa Rajdu Nordick Walking 5,303 km – 15zł

                                       - Trasa 11,303 km – 20zł

- w dniu zawodów –  Trasa 3,303 km i Rajd Nordick Walking 5,303 km – 20 zł, Trasa 11.303 km – 30 zł

- osoby chętne wziąć udział w obu biegach płacą stawkę jak za długą trasę

- młodzież szkolna do lat 16 ma prawo do 50% zniżki.

2. Płatność należy być dokonywana na konto Stowarzyszenia.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie NWS Stara Wieś

Stara Wieś 63

21-345 Borki

Nr konta: 02 8046 1012 2007 0552 5322 0001

W tytule proszę o wpisanie: Na cele statutowe,  Imię i Nazwisko, długość trasy (np. Na cele statutowe, Jan Kowalski, 11,303 km).

Opłaty również będzie można dokonać w dniu biegów w Biurze Zawodów

3. O kolejności nadawania numerów startowych decyduje data  opłaty wpisowej.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne.

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.borkiradzyńskie.pl, https://www.facebook.com/events/117755311973420/.

14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Karta zgłoszenia

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.