Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 419

Oferta na wsparcie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

02.06.2017

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Ulan-Majorat wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Melodia" z siedzibą  Domaszewnica 33, 21-307 Ulan-Majorat.Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) tj: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w terminie od 23 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. a wysokość środków finansowych o jaką podmiot wnioskuje wynosi: 3 000,00 zł, koszt całkowity zadania: 3 200,00 zł.Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać ich realizację za celową.Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy.Wobec powyższego Wójt Gminy Ulan-Majorat w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) informuje, że w terminie do dnia 12 czerwca 2017 roku  do godz. 1300 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać w następujący sposób:osobiście, w formie pisemnej w sekretariacie – pokój nr 18 , w godzinach pracy Urzędu Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@ulanmajorat.pl,listownie na adres – Urząd Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat (decyduje data wpływu do urzędu)

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Ulan-Majorat niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "MELODIA".

OFERTA

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.