Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 85

Obwieszczenie Wójta Gminy Ulan-Majorat

17.06.2015

Ulan Majorat, dnia 16 czerwca 2015 roku

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ulan-Majorat

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ulan-Majorat.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ulan-Majorat wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ulan-Majorat, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach do 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ulan-Majorat, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu […] osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ulan-Majorat z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia 4 września 2015 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późń. zm.), projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku […], uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej - na adres: Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan Majorat,
  • ustnie do protokołu - w Referacie Rozwoju Gospodarczego,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2015 r.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Ulan Majorat, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Ulan-Majorat

Jarosław Koczkodaj

 

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.